°
Ashburn

Latest News - #Vadim Shumkov

Chapter two Ural regions voted on the amendments

The Governor of Yamal Dmitry Artyukhov and the head of the Tyumen region Alexander moor on Saturday took part in the vote on the amendments to the Constitution.

Earlier on the amendments voted Governor of the Kurgan region Vadim Shumkov and the head of the Sverdlovsk region Yevgeny Kuyvashev.